Thông tin lãnh đạo:

1. Bí thư Đảng ủy: đồng chí Trần Minh Đông

2. Phó Bí thư Thường Trực: đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền

3. Phó Bí thư: đồng chí Nguyễn Quốc Việt